English
PLN 726 per employee for each employer, more than PLN 11 billion in savings to the Treasury, are the savings which can be achieved thanks to investment in effective, quality healthcare, according to the authors of the report: “Work. Health. Economics. A 2012-2016 Perspective”, prepared by Medicover Polska. However, experts point out that the key to success is to bring the healthcare model in line with the healthcare needs of the economically active. Therefore, the key objective of this year’s analysis was to answer the question “How healthy are employees in Poland?”
Raporty
726 zł dla pracodawcy na jednego pracownika, ponad 11 mld zł dla budżetu państwa – to oszczędności, jakie można wygenerować dzięki inwestycji w wysokiej jakości, efektywną opiekę medyczną – podkreślają autorzy raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”, opracowanego przez Medicover Polska. Eksperci zwracają jednak uwagę, iż kluczem do sukcesu jest dostosowanie modelu opieki do potrzeb zdrowotnych osób aktywnych zawodowo. Stąd głównym celem tegorocznej analizy była odpowiedź na pytanie, jaki jest stan zdrowia pracownika w Polsce?

około miesiąca temu

Zdrowie
Wśród obowiązkowych badań, które przechodzą w Polsce ciężarne kobiety, znajduje się USG 2D, czyli nieinwazyjne badanie obrazowe z użyciem fal ultradźwiękowych. Pozwala ono wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju płodu na poszczególnych etapach trwania ciąży. Jeszcze większe możliwości diagnostyczne daje nowa metoda USG 4D, która pozwala na przestrzenne obrazowanie dziecka w czasie rzeczywistym.

około 2 miesięcy temu

English
Obligatory tests for pregnant women in Poland include 2D ultrasound scan, which is a non-invasive imaging ultrasound check. The scan gives the opportunity to detect any potential abnormalities in the foetus at different stages of pregnancy. Even more diagnostic possibilities are available with the new 4D method as it allows for dimensional imaging of the baby in real time.

około 2 miesięcy temu

Zdrowie
Jubileuszowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym „Bezpieczna Firma”.

2 miesięcy temu

English
The “Safe Company” Anniversary Medical Rescue Championships

2 miesięcy temu

English
Melanoma is one of the most dangerous skin neoplasm that, in many cases, may give spreads at an early stage. At the moment, it is the most frequent cause of death due to skin cancer. Melanoma is visible on the skin very quickly at early stages of its development, therefore doctors recommend self-examination of pigmented moles once a month. In particular, we should pay attention to moles that are irregular in shape, of uneven edges, multi-colour, changing in a short time and exceed 5 mm. When any suspicious changes are noticed, it is advisable to see a doctor who will carry out relevant diagnostic tests – dermoscopy and video-dermoscopy.

2 miesięcy temu

Zdrowie
Czerniak to jeden z najgroźniejszych  nowotworów  skóry, który w wielu przypadkach daje wczesne przerzuty. Obecnie stanowi on najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworu skóry. Czerniak jest widoczny na skórze bardzo szybko, już na wczesnych etapach rozwoju, dlatego też samokontrola znamion barwnikowych jest zalecana przez lekarzy raz w miesiącu. Szczególną uwagę powinny zwracać znamiona o nieregularnym kształcie, nierównych brzegach, wielokolorowe, zmieniające się w krótkim czasie oraz większe niż 5 mm. W przypadku zmian podejrzanych warto skonsultować się z lekarzem, który wykona właściwe badania diagnostyczne – dermoskopię i wideodermoskopię.

2 miesięcy temu

Biznes
Pacjenci, wybierając prywatną placówkę medyczną,  poza profesjonalizmem lekarza i jakością usługi szukają coraz częściej  czegoś więcej. Liczy się dla nich zaufanie do lekarza, komfort gabinetu,  poczucie bezpieczeństwa oraz siła marki. Dlatego w świecie medycyny  budowanie spójnej marki jest równie ważne, jak w innych branżach.  Rosnąca dynamicznie konkurencja wymusza na firmach medycznych inwestycje  w budowanie silnego brandu na każdym poziomie, począwszy od spójnego  wystroju, skończywszy na wysokiej jakości wyposażeniu centrów  medycznych.

2 miesięcy temu

English
When choosing a private medical facility, patients expect something more than doctors’ professionalism and quality of services. What they are looking for is a doctor they can trust, comfortable rooms, the sense of safety and a strong brand. Therefore, to build a consistent brand in the medical market is as essential as in other sectors. The dynamic growth of competition requires medical companies to invest in building a strong brand at all levels, from a consistent interior design to the high quality of equipment in a medical centre.

2 miesięcy temu

1
2
3
4
5
6
7